Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Marcin Korfel, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FitMe Catering Marcin Korfel, Borys Sławomirski s.c. przy ul. Głowackiego 16B w Krakowie 30-085, NIP 6772428764, REGON 368879837.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez FitMe Catering Marcin Korfel, Borys Sławomirski s.c. posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Pakiety”):

Dieta standardowa(1000 kcal, 1200 kcal,1500 kcal lub 2000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta odkwaszająca(1000 kcal,1200 kcal, 1500 kcal lub 2000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta wegetariańska(1000kcal, 1200 kcal, 1500kcal lub 2000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta wegańska(1000kcal,1200 kcal,1500kcal lub 2000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta bezglutenowo- bezlaktozowa(1000,1200 kcal,1500 kcal lub 2000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta dla sportowcòw (2800 kcal)

Dieta II sniadanie, obiad,podwieczorek- 3 posiłki

Dieta śniadanie,obiad,kolacja – 3 posiłki

Dieta sniadanie,II śniadanie, obiad- 3 posiłki

Zestaw obiadowy- 7 posiłkòw

 

Menu znajdujące się na stronie internetowej www.dietafitme.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.

Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo FitMe wraz z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko z rodzajem diety.

Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku FitMe („Cennik”), dostępnym pod adresem www.dietafitme.pl (zakładka „cennik”)

 

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług:

Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.dietafitme.pl

Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres : kontakt@dietafitme.pl

Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel : 533 147 147

Czynnym od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00.

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 22.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres mailowy: kontakt@dietafitme

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę  na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, otrzymania informacji o kończącym się pakiecie oraz ewentualnie przetwarzania danych dla celów promocyjnych.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować catering dietetyczny FitMe o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Catering dietetyczny FitMe za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu FitMe o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 08:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

 • przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.
 • poprzez system Dotpay.pl

Za dzień płatności uważany jest:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie.

albo – jeśli Catering dietetyczny FitMe otrzyma takie potwierdzenie do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Catering dietetyczny FitMe uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Catering dietetyczny FitMe za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Cateringu dietetycznego FitMe ) kwotą należności.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§6 Dostawa

Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w przedziale pomiędzy 4:00- 10:00

Dostawy nie odbywają się w soboty, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” catering dietetyczny FitMe planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 2:00- 10:00

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.08:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Catering dietetyczny FitMe wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 08: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Catering Dietetyczny FitMe telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Cateringu dieteycznego FitMe) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

§8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@dietafitme.pl

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Catering dietetyczny FitMe poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

W razie stwierdzenia przez Catering dietetyczny FitMe , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Catering dietetyczny FitMe poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Cateringowi dietetycznemu FitMe , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Catering dietetyczny FitMe należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Cateringu dietetycznego FitMe.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twoja prywatność jest dla nas niezwykle ważna i bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z ochroną Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest FitMe Catering Marcin Korfel, Borys Sławomirski s.c. przy ul. Głowackiego 16B w Krakowie 30-085

W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Twojego zamówienia oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania w ramach składanego zamówienia uniemożliwi jego realizację.

Jakie przysługują mi prawa?

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

Przez jaki okres będą przetwarzane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie złożenia zamówienia (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)
 2. okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.

Czy przysługuje mi prawo wzniesienia skargi do GIODO?

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzule zgód:

(zgoda marketingowa)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

(zgoda na przesłanie oferty drogą elektroniczną)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(kontakt marketingowy przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej)

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Marcin Korfel i Borys Sławomirski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FitMe Catering Marcin Korfel, Borys Sławomirski s.c. przy ul. Głowackiego 16B w Krakowie 30-085, NIP 6772428764, REGON 368879837. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Cateringu Dietetycznego FitMe. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

 1. Właścicielem serwisu internetowego (Operatorem) dostępnego pod adresem https://dietafitme.pl jest tMe Catering Marcin Korfel, Borys Sławomirski s.c. przy ul. Głowackiego 16B w Krakowie 30-085
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator.
 3. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy i świadczenia usług przez Operatora.
 6. Przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych będzie się odbywało wyłącznie na podstawie osobnych zgód wyrażonych przez Użytkownika na rzecz Operatora.
 7. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych i promocyjnych, dane te nie będą przetwarzane w tych celach.
 8. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celach:
  1. prawidłowego zawarcia umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji usług przez Operatora, w tym w szczególności:
   1. założenia konta Użytkownika,
   2. realizacji zamówień,
   3. kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych formularzy kontaktowych i danych teleadresowych,
   4. rozliczenia należności za usługi świadczone przez Operatora na rzecz użytkownika.
   5. marketingowych i promocyjnych.
 9. Dane osobowe związane podane podczas zakładania konta użytkownika, przetwarzane będą do czasu żądania usunięcia konta, dane przetwarzane w ramach realizacji zamówienia, będą przetwarzane do zakończenia jego realizacji, po zakończeniu korzystania z usług Operatora dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez pięć pełnych lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie zakończenia z korzystania usług. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych będą one przetwarzane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody.
 10. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Operator ma prawo przesyłać na adres e-mail Użytkownika informacje odnośnie zmian funkcjonalności sklepu odnoszące się do zakresu usług świadczonych na rzecz Użytkownika, niezbędne powiadomienia związane z bieżącą obsługą oraz powiadomienia związane z dochodzeniem roszczeń własnych z tytułu świadczonych usług na rzecz Użytkownika.
 12. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.
 13. Administrator Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych zapewnia ochronę danych osobowych, w szczególności przed ich:
  1. Udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. ujawnieniem albo utratą,
  3. zniszczeniem,
  4. nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

POLITYKA COOKIES

Serwis https://dietafitme.pl używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Serwis stosuje Cookies wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania ze serwisu, w celu zapewnienia jego lepszego działania, oraz Cookies funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki)

Serwis https://dietafitme.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:

_utma – plik zapisywany na dysku komputera w trakcie pierwszej wizyty w serwisie. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, na podstawie którego narzędzia analityczne potrafią określić unikalnego oraz nowego użytkownika serwisu,

_utmb – plik zawierający informacje na temat danej wizyty użytkownika w serwisie,

_utmc – plik uzupełniający działanie pliku _utmb, ustalający konieczność indeksacji danej wizyty w serwisie internetowym jako nowej lub zaliczający wizytę do wizyt wracających,

_utmz – plik zawierający informację odnoszącą się do źródła odwiedzin,

PHPSESSID – plik utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowany jest serwis https://dietafitme.pl a maszyną użytkownika,

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Zmiana ustawień Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome: Z menu przeglądarki należy wybrać: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

Usuwanie plików Cookie,

Domyślne blokowanie plików Cookie,

Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,

Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer: Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox: Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie bądź odznaczenie pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera: Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie bądź odznaczenie pozycji Ciasteczka.

Safari: W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo, następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.