Terms of use

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Marcin Korfel, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Korfel FitMe przy ul. Tynieckiej 3 w Krakowie 30-319, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta i gminy w Kazimierzy Wielkiej pod NIP 6050046929, REGON 260793660 zwanym dalej „Marcin Korfel FitMe”.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Marcin Korfel FitMe posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Pakiety”):

Dieta standardowa(1000 kcal, 1200 kcal,1500 kcal lub 2000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta odkwaszająca(1000 kcal,1200 kcal, 1500 kcal lub 2000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta wegetariańska(1000kcal, 1200 kcal, 1500kcal lub 2000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta wegańska(1000kcal,1200 kcal,1500kcal lub 2000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta bezglutenowo- bezlaktozowa(1000,1200 kcal,1500 kcal lub 2000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta dla sportowcòw (2800 kcal)

Dieta II sniadanie, obiad,podwieczorek- 3 posiłki

Dieta śniadanie,obiad,kolacja – 3 posiłki

Dieta sniadanie,II śniadanie, obiad- 3 posiłki

Zestaw obiadowy- 7 posiłkòw

Menu znajdujące się na stronie internetowej www.dietafitme.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.

Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo FitMe wraz z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko z rodzajem diety.

Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku FitMe („Cennik”), dostępnym pod adresem www.dietafitme.pl (zakładka „cennik”)

Dieta testowa to jednodniowy zestaw, który pozwala Klientowi sprawdzić jak wyglądap dieta FitMe. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie lecz opatrzona jest niższą ceną.

Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.

Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług:

Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.dietafitme.pl

Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres : kontakt@dietafitme.pl

Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel : 510 627 982

Czynnym od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00.

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 22.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres mailowy: kontakt@dietafitme

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować catering dietetyczny FitMe o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Catering dietetyczny FitMe za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu FitMe o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 08:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.

Za dzień płatności uważany jest:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie.

albo – jeśli Catering dietetyczny FitMe otrzyma takie potwierdzenie do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Catering dietetyczny FitMe uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Catering dietetyczny FitMe za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Cateringu dietetycznego FitMe ) kwotą należności.

§6 Dostawa

Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w przedziale pomiędzy 4:00- 10:00

Dostawy nie odbywają się w soboty, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” catering dietetyczny FitMe planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 4:00- 10:00

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.08:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Catering dietetyczny FitMe wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 08: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Catering Dietetyczny FitMe telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Cateringu dieteycznego FitMe) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

§8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@dietafitme.pl

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Catering dietetyczny FitMe poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

W razie stwierdzenia przez Catering dietetyczny FitMe , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Catering dietetyczny FitMe poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Cateringowi dietetycznemu FitMe , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Catering dietetyczny FitMe należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Cateringu dietetycznego FitMe.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Marcin Korfel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Korfel FitMe przy ul. Tyniecka 3 w Krakowie 30-319, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta I gminy w Kazimierzy Wielkiej pod NIP 6050046929, REGON 260793660. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Cateringu Dietetycznego FitMe. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.